ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων
Τελευταία ενημέρωση του συστήματος στις

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ

 

Το Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων αποτελεί ένα σημείο απρόσκοπτης και αδιάλειπτης εξυπηρέτησης, όπου κάθε συναλλασσόμενος μπορεί να έχει ενημέρωση για  τις οικονομικές του συναλλαγές με το Δήμο.

 

Κάθε συναλλασσόμενος μπορεί να προβάλλει την καρτέλα του με την συνολική εικόνα: πληρωμές και ρυθμισμένες οφειλές, δόσεις, διακανονισμοί, κ.ά. Επίσης, μπορεί να εκτυπώσει τα στοιχεία της οφειλής, καθώς και να πληρώσει τις βεβαιωμένες του οφειλές, είτε είναι εμπρόθεσμες, είτε ληξιπρόθεσμες με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις, μέσω WebBanking και Ταμείου Τραπέζης, με την χρήση της ταυτότητας πληρωμής.

 

Για να ενεργοποιήσετε το Λογαριασμό σας θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω, να συμπληρώσετε και προσκομίσετε - αποστείλετε τη συνημμένη ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.

 

Προκειμένου να κάνετε πλήρη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας, θα πρέπει να εκτυπώσετε, συμπληρώσετε και υπογράψετε τη συνημμένη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και στη συνέχεια να την προσκομίσετε (είτε αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό προσώπου, είτε με συστημένη επιστολή), στην υπηρεσία μας και συγκεκριμένα στην εξής επωνυμία:

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

Ταμειακή Υπηρεσία
Ευαγγελιστρίας 72, Τ.Κ. : 842 00, Τήνος
Τηλ.: 22833 60118

 

ή  να συμπληρώσετε μέσω της εφαρμογής https://dilosi.services.gov.gr/ υπεύθυνη δήλωση προς το Δήμο Τήνου με το ακόλουθο κείμενο:

επιθυμώ την εγγραφή μου στο Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσόμενων (Σ.Δ.Ο.Π.Σ.) του Δήμου Τήνου και ζητώ από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, όπως προβούν στις απαραίτητες για το σκοπό αυτό διαδικασίες.

Απαραίτητες διευκρινήσεις

Σε περίπτωση που η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, προσκομιστεί αυτοπροσώπως στην αρμόδια υπηρεσία μας, για την κατάθεση της αίτησης απαιτείται απλή επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος.


Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση (π.χ. ταχυδρομική αποστολή αίτησης, παράδοση με εξουσιοδότηση κ.λ.π.), είναι απαραίτητο τόσο στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, όσο και στην εξουσιοδότηση (σε περίπτωση που υπάρξει κατάθεση με  εξουσιοδότηση), να έχει προηγηθεί η Βεβαίωση του Γνησίου της Υπογραφής του αιτούντος.

Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου γίνεται, από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή ή από τα Κ.Ε.Π., βάσει των στοιχείων του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του ν. 2690/1999.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα αποστολής ηλεκτρονικά της αίτησης του ενδιαφερομένου, πλην όμως η πλήρης ενεργοποίηση του χρήστη στην εφαρμογή, δεν θα πραγματοποιηθεί μέχρι τη στιγμή που θα παραληφθούν από την υπηρεσία μας σε έντυπη μορφή τα απαραίτητα έγγραφα, όπως αυτά περιγράφονται στις προηγούμενες παραγράφους.

Αγαπητοί μας συμπολίτες,  
 
Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος μας έχει προσαρμοστεί στις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679 / GDPR) καθώς και την ελληνική σχετική νομοθεσία (N.4624/2019)  όπως κάθε φορά ισχύουν για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι τα ελάχιστα αναγκαία που χρειάζονται για τους παραπάνω αναφερόμενους σκοπούς παροχής των υπηρεσιών του «Σύστηματος Διαδικτυακής  Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσόμενων (ΣΔΟΠΣ)».  Ειδικότερα τα αιτούμενα Δεδομένα εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

      1. πληροφορίες αναγνωρισιμότητας (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας) καθώς και μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας (ΑΦΜ, ΔΟΥ),

      2. στοιχεία Οικονομικών συναλλαγών με τον Δήμο (στοιχεία οφειλών, πληρωμών , ειδοποιητήρια Λογαριασμών),

      3. πληροφορίες επικοινωνίας (σταθερό και κινητό τηλέφωνο, e-mail)

Ο Δήμος, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, διαβιβάζει τα παραπάνω δεδομένα σε τρίτο νομικό πρόσωπο (εταιρία πληροφορικής) που φιλοξενεί στο Κέντρο Δεδομένων του το ΣΔΟΠΣ και έχει την ιδιότητα του Εκτελούντα Επεξεργασία.  Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος παραμένει υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και έχει ορίσει τα επιμέρους στοιχεία επεξεργασίας του τρίτου νομικού προσώπου.  Ο Δήμος έχει υπογράψει ειδική σύμβαση με τον τρίτο στον οποίο έχει αναθέσει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο.  Ο Δήμος έχει νομίμως διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες για λογαριασμό του την επεξεργασία πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε η εν λόγω επεξεργασία να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων σας.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ